โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2: "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" นี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้แก่นิสิต/นักศึกษา นักเรียน ครู หรือผู้สนใจทั่วไปด้านฟิสิกส์รากฐานของเอกภพ ฟิสิกส์อนุภาค สัมพัทธภาพและคลื่นความโน้มถ่วง Read more 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่: https://indico.cern.ch/event/530731/overview 

                โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2: "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง ที่โครงการไลโก้ (LIGO: The Laser Interferometry Gravitation wave Observatory) หรือหอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงโดยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรเมทรี ได้มีการแถลงข่าวการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยรูปคลื่นที่ตรวจพบนั้นสอดคล้องกับคำทำนายของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในกรณีของหลุมดำสองดวงโคจรรอบกันและเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นหลุมดำดวงเดียว โดยมีพลังงานบางส่วนถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของคลื่นความโน้มถ่วง และได้เดินทางเป็นระยะทางมากกว่าพันล้านปีแสงมายังโลก ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดทางวิทยาศาสตร์ชิ้นหนึ่งของช่วงต้นของศตวรรษที่ 21

ระยะเวลาและสถานที่

ระยะเวลา: 9 - 10 กรกฎาคม 2559
สถานที่:    ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับสมัคร

นักเรียน นิสิต/นักศึกษา                                                จำนวน 20 คน                ค่าสมัคร 500 บาท/คน
ครู หรือ ผู้สนใจทั่วไป                                                    จำนวน 20 คน                ค่าสมัคร 1,000 บาท/คน

ระยะเวลารับสมัคร:    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่: https://indico.cern.ch/event/530731/overview

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ: 28 มิถุนายน 2559       

หมายเหตุ: ครู และผู้สนใจทั่วไปจะได้รับ ชุดสาธิต สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

กำหนดการ

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559

เวลา กิจกรรม รายละเอียด
8:00 - 8:30 น. ลงทะเบียน  
8:30 - 8:45 น. พิธีเปิด  
8:45 - 10:15 น. บรรยาย "จักรวาลวิทยา" กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา
10:15 - 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:30 - 12:00 น. บรรยาย "สัมพัทธภาพ" กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัมพัทธภาพ
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 - 14:45 น.

ฐานกิจกรรม 3 กิจกรรม

- กาลอวกาศ

- สสารมืด

- การขยายตัวของเอกภพ

กิจกรรมอุปมาอุปไมยกับการทดลองทางด้านจักรวาลวิทยา

สัมพัทธภาพ และคลื่นความโน้มถ่วง 

14:45 - 15:00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
15:00 - 16:45 น.  

ฐานกิจกรรม 3 กิจกรรม (ต่อ)

- กาลอวกาศ

- สสารมืด

- การขยายตัวของเอกภพ

 

กิจกรรมอุปมาอุปไมยกับการทดลองทางด้านจักรวาลวิทยา

สัมพัทธภาพ และคลื่นความโน้มถ่วง

 

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559

เวลา กิจกรรม รายละเอียด
8:30 - 10:00 น. บรรยาย "อนุภาคและแรง"  

กล่าวถึงแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model)

ของอนุภาคมูลฐานและแรงพื้นฐานในธรรมชาติ

10:00 - 10:20 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:20 - 12:00 น. บรรยาย "คลื่นความโน้มถ่วง" กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วง
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 - 15:00 น.

สรุป และการสาธิต "การตรวจวัดอนุภาคมิวออน"

สรุปและสาธิตเครื่องตรวจวัดอนุภาคมิวออน
15:00 - 15:15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15:15 - 15:30 น. พิธีปิด

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 หมายเหตุ: รายละเอียดกิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณธีระภัทร์  พายุพล หรือ คุณจิตรเทพ สุกุลธนาศร โทร. 02-218-7693 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น. หรือ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.